Què fem

Objectius

La Fundació Història del Disseny s’ha creat amb l’objectiu d’investigar, difondre i promoure la història del disseny. L’objecte d’estudi de la Fundació és l’evolució del disseny en el temps, així com els processos d’industrialització que l’han fet possible. S’entén per disseny la configuració de productes que tenen entitat física o virtual.

Ens referim a productes de la comunicació visual, mobles i objectes d’ús quotidià sigui quina sigui la manera d’accionar-los (manual, mecànica o electrònica) així com vestits i teixits que hagin estat produïts de forma més o menys seriada, mitjançant mètodes industrials i que hagin estat comercialitzats en circuits de consum massiu.

També es contemplen aquells interiors, construccions efímeres, sistemes i processos, projectes digitals i artefactes que, sent únics, han necessitat un complex procés de projecte previ a la seva execució. Perquè també s’entén com a disseny la disciplina de projecte o la professió que es desenvolupa històricament per determinar la configuració de productes.

La Fundació es proposa difondre i popularitzar el disseny, en tant que pràctica i producte, des del punt de vista de la seva història i la seva evolució.

Recerca

La Fundació es proposa generar nous coneixements i mètodes d’investigació sobre la història del disseny duent a terme projectes que aportin llum sobre l’evolució del disseny tant en la seva dimensió objectual com en la seva dimensió disciplinar. Aquests projectes els realitza pel seu compte o amb la col·laboració d’empreses, escoles, universitats, associacions, museus i altres institucions públiques i privades.

Difusió

La Fundació es proposa difondre els coneixements existents i els que es van generant constantment sobre la història del disseny mitjançant:
Publicacions: L’edició de manuals sobre la història del disseny pel seu ús docent així com d’altres textos que contribueixin a la difusió i la divulgació de la història del disseny.

Activitat docent: L’organització de cursos específics sobre història del disseny, de nivell posterior al grau universitari, així com de cursos per a la formació continuada del professorat que ha d’impartir l’assignatura d’història del disseny en els nivells de grau i cicles formatius. Comissariat d’exposicions: La construcció de narracions sobre col·leccions d’objectes històrics. Aquestes activitats poden organitzar-se per compte de la Fundació o per encàrrec d’institucions o d’empreses.

Protecció del patrimoni

La Fundació treballa per a la conservació de col·leccions d’objectes i fons documentals en perill de dispersió o d’extinció imminent. La Fundació assessora les administracions públiques per a què adquireixin o preservin aquells elements del patrimoni del disseny que es considerin interessants.

Es fa una crida a què es posin en contacte amb la Fundació aquelles persones, empreses o institucions posseïdores d’ objectes o de col·leccions de disseny amb valor històric amb la finalitat de ser assessorades. Contacte: T: +34 935 139 729 T: +34 663 852 449 info@historiadeldisseny.org
Promoció

La Fundació te per un dels seus principals objectius donar a conèixer la història del disseny com una branca de la història. És a dir, com una disciplina científica amb un objecte d’estudi i uns mètodes que la caracteritzen i la distingeixen d’altres disciplines properes com la història de l’art, la història de la tècnica, la història social, la història econòmica, la sociologia i l’antropologia, de les quals, al mateix temps, es nodreix. La Fundació organitza reunions i congressos o dóna suport a aquells que es realitzen sobre la història del disseny a nivell local o internacional.

Memòria d’Activitats

Cada any, la Fundació publica una Memòria d’Activitats que recull les iniciatives i projectes realitzats al llarg d’aquest període per aconseguir els objectius plantejats. Incloem aquí les memòries publicades des de 2010:

MEMORIA FHD 2016
MEMORIA FHD 2015
MEMORIA FHD 2014
MEMORIA FHD 2013
MEMORIA FHD 2012
MEMORIA FHD 2011
MEMORIA FHD 2010

Àmbit d’actuació

La Fundació te la seva seu a Barcelona i exerceix les seves activitats principalment a Catalunya però, d’acord amb els seus estatuts, te la voluntat d’actuar a la resta d’Espanya i de col·laborar amb institucions estrangeres. Es procura que entre els membres del patronat sempre figurin personalitats destacades del panorama internacional de la història del disseny.

A qui va dirigida

La Fundació es proposa ampliar els coneixements dels professors, estudiosos i estudiants de la història del disseny així com col·laborar amb aquelles institucions (museus, escoles, universitats i associacions) i empreses productores en les que es fa necessària una pràctica científica i rigorosa de la història del disseny.

Professionals

La Fundació pretén donar a conèixer i fer visible el col·lectiu d’historiadors del disseny a Espanya i a Iberoamèrica així com col·laborar en la seva articulació. La Fundació es proposa realitzar un cens de professionals de la història del disseny que treballen a Espanya i a Iberoamèrica així com facilitar contactes professionals entre historiadors del disseny i escoles, museus o institucions que requereixin els seus serveis.

Serveis

Datació i documentació

d’objectes històrics

Estudis d’història

per empreses i institucions

Catalogació d’arxius

de productes, d’arts gràfiques, de vestuari, etc.

Tots els serveis es realitzaran amb pressupost personalitzat.

Contacte: T: +34 935 139 729 T: +34 663 852 449 info@historiadeldisseny.org