• 01/12/2011 - Activitats FHD

  La FHD organitza el congres anual 2011 de la Design History Society

  Conferència Anual de la Design History Society
  7-10 de setembre de 2011, Barcelona
  Call for papers: el termini finalitza el 31 de gener de 2011

  Tema: Disseny activista i canvi social

  Seus: Facultat d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona i ADI FAD
  Coordinador: Guy Julier
  Organitza: Fundació Història del Disseny, Barcelona

  Continuar llegint

  El disseny activista (Design activism) s’ha convertit en els darrers anys en un terme per referir-se a les pràctiques creatives que invoquen polítiques ambientals i d’agenda social. En general, s’allunya del corrent principal comercial o d’enfocaments basats en polítiques públiques. Per contra, abasta teories de disseny, articulacions i accions marginals, sense ànim de lucre o políticament compromeses.
  Aquesta conferència ofereix una oportunitat important de participar en el desenvolupament de la investigació històrica de l’activisme de disseny als estudiants de disseny, els acadèmics i els professionals.
  Agraeix la presentació d’investigacions originals que ajudin a aprofundir i a ampliar la nostra comprensió de les seves pràctiques i contextos, teories i discursos.
  Les especialitats de disseny que aquesta conferència inclou són, encara que no de manera exclusiva, tant professionals com amateurs: disseny industrial, disseny artesà, disseny gràfic, disseny tèxtil, disseny de moda, urbanisme, disseny d’espais, disseny d’interiors, disseny digital i disseny de serveis.

  Més detalls: http://www.historiadeldisseny.org/congres

 • 7-10 September 2011, Barcelona

  Design Activism and Social Change Conference

  The FHD will organise the Design History Society annual conference in 2011
  The Design History Society Annual Conference,
  will take place 7-10 September 2011, Barcelona


  Theme: Design Activism and Social Change
  Venues: Facultat d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona and ADI FAD
  Convenor:  Guy Julier
  Organizers:  Fundacio Historia del Disseny, Barcelona
  Design activism has emerged in recent years as a term to denote creative practices that invoke social, political and environmental agency. Typically, it distances itself from commercial or mainstream public policy-driven approaches. Instead, it embraces marginal, non- profit or politically engaged design theories, articulations and actions.
  This conference offers an important opportunity for design students, academics and practitioners to participate in the development of historical enquiry into design activism. It welcomes the presentation of original research that helps deepen and widen our understanding of its practices and theories, contexts and discourses.  The types of design expression that this conference includes, but are not limited to, are professional and non-professional industrial, graphic, craft, textile, fashion, urban, spatial, interior, digital and service design.
  http://www.historiadeldisseny.org/congres/ 

  Continuar llegint